top of page
Oman Profile.jpg

Cổ đông

anchor_shareholders
oia.jpg

Ủy ban Đầu tư Chính phủ Oman

Ủy ban Đầu tư Chính phủ Oman được thành lập trước đó vào năm 2020 sau khi hợp nhất hai quỹ tài sản hiện có là Quỹ Dự trữ Quốc gia Oman (SGRF) và Quỹ Đầu tư Oman (OIF). Thực thể mới quản lý và sở hữu tất cả tài sản công, ngoại trừ Tổ chức Phát triển Dầu khí Oman.

scic logo.jpg

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước Việt Nam

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước là công ty cổ phần nhà nước được coi là Quỹ Quốc gia của Việt Nam. Được thành lập vào ngày 20 tháng 6 năm 2005 dưới sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nằm trong chuỗi cải cách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Giám sát

anchor_supervisors
Giao_Oman%20Profile0092_edited.jpg
Nguyễn Xuân Giao

Giám đốc Điều hành

Lãnh đạo

anchor_directors
Thuy_Oman%20Profile0256_edited.jpg
Phạm Thu Thủy

Phó Giám đốc Đầu tư

Tung_Oman%20Profile0129_edited.jpg
Trần Thái Tùng

Giám đốc Quản lý Tài sản

Ms. Giang Nguyen 1x1.jpg
Giang Nguyen

Phó Giám đốc Đầu tư

Quản lý Đầu tư

anchor_investment_team
Tram_Oman%20Profile0184_edited.jpg
Trâm Huỳnh

Quản lý Đầu tư

Tuan_Oman%2520Profile0014_edited_edited.
Chung Diệu Tuấn

Quản lý Đầu tư

bottom of page